Privacy & disclaimer

DISCLAIMER

Alle auteursrechten, afbeeldingen en overige eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Vredeveld Verkoopwagens b.v. en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vredeveld Verkoopwagens b.v. is het te allen tijde verboden om teksten, foto’s, plaatjes of ander materiaal van de website te gebruiken voor welke toepassing dan ook.

PRIVACYVERKLARING

Vredeveld Verkoopwagens b.v. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vredeveld Verkoopwagens b.v.persoonsgegevens verwerkt van leveranciers, klanten, relaties en bezoekers van onze website.

Vredeveld Verkoopwagens b.v., gevestigd aan de Noesten 4, 9431 TC te Westerbork, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 04028310.Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vredeveld Verkoopwagens b.v.strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Ons privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Vredeveld Verkoopwagens b.v. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vredeveld Verkoopwagens b.v. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen welke eventueel via onze website bereikbaar zijn middels een geplaatste hyperlink. U bent natuurlijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen, of onvoldoende, persoonsgegevens verstrekt is het echter wel mogelijk dat wij aan onze dienstverlening geen uitvoering kunnen geven. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.
 
Dit betekent dat wij:

*  duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden van wie en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

* onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die uitdrukkelijk nodig zijn voor die doeleinden;

* uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken ter uitvoering van onze dienstverlening en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

* deze persoonsgegevens niet combineren met eventueel andere beschikbare gegevens;

* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook uitdrukkelijk eisen van externe partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;

* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vredeveld Verkoopwagens b.v., De Noesten 4, 9431 TC Westerbork.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vredeveld Verkoopwagens b.v.uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van een correcte uitvoering van haar diensten en werkzaamheden verzamelt en verwerkt Vredeveld Verkoopwagens b.v. hiertoe de benodigde contactgegevens, w.o. uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke vaste en mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

*  Wanneer u producten en/of diensten van Vredeveld Verkoopwagens b.v.afneemt of in de toekomst af wil gaan nemen middels het aanvragen van informatie of een offerte. Dit kan via onze website, bezoek aan ons bedrijf of bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;

*  Wanneer u leverancier van producten of diensten bent en deze producten en/of diensten aan Vredeveld Verkoopwagens b.v.wenst te leveren;

*  Wanneer u contact heeft met Vredeveld Verkoopwagens b.v.. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail of WhatsApp benadert, brieven stuurt, het contactformulier invult,  gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of ons via social media kanalen benadert;

*  Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

*  Om klanten en relaties van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Vredeveld Verkoopwagens b.v. zo veel mogelijk rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.
 
Nieuwsbrief en contactformulier

 Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze nieuwe ontwikkelingen, producten en/of diensten en interessante gerealiseerde projecten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u ons uw contactgegevens doet toekomen middels het contactformulier op de website, via email of op welke wijze dan ook, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Vredeveld Verkoopwagens b.v.indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Vredeveld Verkoopwagens b.v., onder vermelding van “uitschrijven informatie brief”, info@verkoopwagen.nl

Publicatie

Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit uitdrukkelijk noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze project-, verkoop- en inkoopadministratie waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken.
Tevens maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ook maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst waarbij uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van de aanbieder van deze dienst.

Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij uitsluitend om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Vredeveld Verkoopwagens b.v. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij hanteren de door de belastingdienst vastgestelde bewaarperiode van minimaal zeven (7) kalenderjaren voor onze complete project-, inkoop- en verkoop-administratie waar uw persoonsgegevens onlosmakelijk onderdeel van uit maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Vredeveld Verkoopwagens b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vredeveld Verkoopwagens b.v. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vredeveld Verkoopwagens b.v. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in een nieuwsbrief.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Vredeveld Verkoopwagens b.v., t.a.v. de AVG verantwoordelijke, de Noesten 4, 9431 TC Westerbork of info@verkoopwagen.nl